Croeso i TenderWrite

Asiantaeth arbenigol datblygu busnes yw TenderWrite.  Sefydlwyd y cwmni i gwrdd ag anghenion busnesau sydd am ennill contractau cynaliadwy yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector.

Hyd yma, rydym wedi ysgrifennu tendrau llwyddiannus, rheoli contractau gwerth miliynau o bunnoedd, rheoli pyrth caffael ar-lein a darparu cyngor ymarferol i nifer fawr o fusnesau.

Ein Gwasanaethau

Gallwn gefnogi eich busnes mewn nifer o ffyrdd, wedi’u cynllunio i adlewyrchu anghenion gwahanol y cwmnïau sy’n dod atom sydd gyda chefndir a lefelau profiad amrywiol pan ddaw i dendro am waith yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Asesiad Iechyd Tendr

Mae tendro am gontractau yn cymryd llawer o amser ac yn golygu cynllunio, trefnu, cydlynu, sgiliau ysgrifennu cryf a bod yn fanwl gywir.  Mae’r angen hefyd i fusnesau cyflwyno eu hunain - Pwy ydyn nhw?  Beth maen nhw wedi gwneud o’r blaen?  I bwy maent wedi darparu? Ydynt yn sefydlog yn ariannol? Oes yswiriant ganddynt? A ydynt yn cymryd materion fel Ansawdd, Iechyd a Diogelwch, Cydraddoldeb ac Amgylcheddol o ddifrifol?

Gall TenderWrite ddadansoddi gallu eich cwmni yn llawn drwy gwblhau adolygiad cynhwysfawr.  Bydd hyn yn edrych ar bob agwedd o’r busnes i ddarganfod os yw’r cwmni yn ‘barod i dendro’ gan hefyd edrych yn ôl ar unrhyw geisiadau neu gyflwyniadau.  Os ydych yn barod i dendro byddwn yn mynd ati yn syth.  Os ddim, byddwn yn rhoi camau clir mewn lle i’ch cael yn barod - mor syml â hynny!

Gwasanaeth Wrth Gefn

Hoffech chi dendro am waith ond nid oes gennych yr amser na’r sgiliau i’w wneud yn dda?  Wrth ddefnyddio TenderWrite fel gwasanaeth wrth gefn, golygai ein bod yn gweithio gyda’ch busnes yn fisol a byddwn yn eich helpu casglu, cydlynu, ysgrifennu, golygu, adolygu a chyflwyno ceisiadau ar eich rhan.  Mae’n ffordd ddidrafferth o wella eich gallu i ddarparu tendrau, bidiau, cynigion a cheisiadau cyllid sydd o ansawdd ac wedi ei ysgrifennu a’i gyflwyno yn dda.  Mi wnawn ni'r gwaith caled, gan eich galluogi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes.

Gwasanaeth Ad hoc

Efallai bod eich busnes yn ‘barod i dendro’ ond nad oes gennych yr amser a’r arbenigedd i gyflwyno tendr neu gynnig.  Mae TenderWrite yn hapus i weithio yn ‘ad hoc’ gyda chwmnïau sydd efallai ond am gyflwyno un neu ddau dendr y flwyddyn ac felly ddim angen gwasanaeth wrth gefn rheolaidd.

Rydym yn hapus i ddarparu dyfynbris ar gyfer comisiwn sengl ac yn hapus cydweithio â busnesau o bob maint.

Hyfforddiant a Mentora

Efallai eich bod eisoes gyda thîm Rheoli Contractau da mewn lle, ond hoffech gryfhau eu gwybodaeth a sgiliau o dendro am gytundebau.  Neu efallai hoffech inni adolygu eich PQQ, ITT a chynigion blaenorol.

Gallwn deilwra Gweithdai Sut i Dendro, neu ddarparu hyfforddiant adrannol, gydag unigolion neu dimau bach er mwyn gwella gwybodaeth, ymwybyddiaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i greu tendr cystadleuol o’r radd flaenaf.

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol i weld sut gallwn eich helpu.

 

 

"TenderWrite offer fantastic advice on competing for public sector contracts. Their knowledge and insight into what is required was truly eye opening. Well worth the investment."

Quote from - Mark Hollingsworth, Director, Data Pacific Ltd

© Copyright TenderWrite Ltd, 10 Wilkinson Court, Wilkinson Business Park, Wrexham LL13 9AE | Disclaimer & Privacy Policy
Thomas Design